Gwarancja de minimis - PLD

 

Co to znaczy „de minimis”?
De minimis to najprostsza forma pomocy publicznej dopuszczona przepisami Unii Europejskiej, wprowadzona przepisami prawa polskiego, nie wymagająca notyfikowania Komisji Europejskiej. Limit pomocy dla jednego przedsiębiorcy w roku podatkowym, w którym udzielana jest pomoc i 2 poprzedzających latach podatkowych wynosi 200.000 EUR (dla klientów działających w branży transportowej limit pomocy wynosi 100.000 EUR).

 

Dla kogo?
Gwarancja może być udzielona klientowi spełniającemu łącznie poniższe kryteria:

1) będącemu mikro-, małym lub średnim przedsiębiorcom, zgodnie z definicją unijną:

Mikro

<10

≤ 2 mln euro

≤ 2 mln euro

Małe

<50

≤ 10 mln euro

≤ 10 mln euro

Średnie

<250

≤ 50 mln euro

≤ 43 mln euro

Kategoria przedsiębiorstwa

Średnioroczne zatrudnienie

Kwota obrotu

Suma bilansowa2) który nie prowadzi działalności w obszarach wykluczonych (art. 1 ust. 1 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis,

3) kwota wnioskowanej pomocy de minimis obliczanej ze wzoru:

EDB=z* (200 000 )/(1 500 000)*y/60


gdzie:
• EDB – ekwiwalent dotacji brutto
• z – kwota gwarancji
• y – okres gwarancji wyrażony w miesiącach, nie dłuższy niż 10 lat,
nie może przekraczać dopuszczonych norm intensywności pomocy (200.000 EUR i 100.000 EUR w branży transportowej) w roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc oraz
w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych łącznie z przeliczoną na ekwiwalent dotacji brutto kwotą gwarancji, o którą się ubiega),

4) kredytobiorca nie znajduje się w trudnościach finansowych -> posiada w ocenie banku kredytującego zdolność kredytową,

5) nie jest wpisany do systemu BR (Bankowy Rejestr) lub/i nie jest wpisany w żadnym innym systemie, dedykowanego przedsiębiorcom. Dzięki temu z kredytowania będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy nie mają długiej historii prowadzenia działalności gospodarczej, maja krótką historię kredytową lub nie posiadają własnych zabezpieczeń o wystarczającej wartości.

Na jaki cel?
Gwarancją mogą być objęte nowo udzielane wszelkie kredyty obrotowe (nieodnawialne, odnawialne, w tym także kredyty w rachunku bieżącym), ale również istniejące zaangażowania przedsiębiorców np. w przypadku podwyższania kwoty kredytu, odnawiania zaangażowania na kolejny okres kredytowania, a także gwarancją mogą być objęte kredyty inwestycyjne, które mogą być przeznaczane na finansowanie realizowanych przez kredytobiorcę przedsięwzięć inwestycyjnych. Środki pozyskane z kredytu mogą finansować inwestycje takie jak np. samochody, maszyny, urządzenia, zakup, budowę, rozbudowę, nadbudowę czy modernizację obiektów związanych z działalnością gospodarczą.

Ile?
Kwota gwarancji nie może przekroczyć 60% wartości kapitału kredytu i jednocześnie 3,5 mln PLN. Gwarancja nie obejmuje odsetek od kredytu ani żadnych innych prowizji czy opłat.

Na jaki okres?
27 miesięcy- w przypadku kredytu obrotowego (2 lata i 3 miesiące)
99 miesięcy- w przypadku kredytu inwestycyjnego (8 lat i 3 miesiące).

Za ile?
Stawka opłaty prowizyjnej za okres roczny gwarancji wynosi:
- 0,5% dla kredytu obrotowego
- 0,5% dla kredytu inwestycyjnego

Jak zabezpieczyć?
Zabezpieczenie gwarancji na rzecz BGK stanowi weksel własny In blanco kredytobiorcy.

Dlaczego warto?
Możliwość uzyskania kredytu nawet przez przedsiębiorców z krótkim stażem na rynku, bez historii kredytowej, bez dostatecznych własnych zabezpieczeń, Niski koszt ustanowienia zabezpieczenia kredytu i gwarancji, Minimum formalności – wystarczą standardowe dokumenty wymagane przez Bank do oceny zdolności kredytowej. Cała procedura przyznania gwarancji de minimis BGK przeprowadzana jest przez Bank kredytujący.