Gwarancja PLG-COSME

 

Czym jest COSME?

Program ramowy na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw 2014-2020 COSME jest programem Komisji Europejskiej nakierowanym na wspieranie europejskich małych i średnich przedsiębiorstw. Jego budżet to 2,5 mld EUR. . Do głównych celów programu należą: ułatwienie dostępu dla MŚP do finansowania, stworzenie przyjaznego środowiska dla przedsiębiorczości, promowanie kultury przedsiębiorczości, podnoszenie zrównoważonej konkurencyjności w sektorze MŚP oraz wsparcie internacjonalizacji sektora.

Gwarancje są udzielane w ramach programu COSME oraz Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych („EFSI”) ustanowionego na mocy Planu Inwestycyjnego dla Europy. EFSI ma na celu wspieranie finansowania i wdrażania inwestycji produkcyjnych w Unii Europejskiej oraz zapewnienie lepszego dostępu do finansowania.

Dla kogo?

Gwarancje BGK udzielane w ramach programu COSME są alternatywą dla przedsiębiorców, którzy wyczerpali limit pomocy de minimis.

1) mikro-, mały lub średni przedsiębiorca,
2) Gwarancja nie obejmuje przedsiębiorców prowadzących działalność polegającą na:

 • wytwarzaniu, przetwórstwie lub wprowadzaniu do obrotu tytoniu i wyrobów tytoniowych,
 • produkcji lub wprowadzaniu do obrotu napojów alkoholowych,
 • produkcji lub wprowadzaniu do obrotu treści pornograficznych,
 • produkcji i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją,
 • prowadzeniu gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych,
 • produkcji lub wprowadzania do obrotu środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów,
 • badaniach i wdrażaniu zastosowań technicznych związanych z klonowaniem ludzi na potrzeby badań lub terapii oraz organizmami zmodyfikowanymi genetycznie,
 • badaniach i wdrażaniu zastosowań technicznych w sektorze informatycznym dotyczących programów lub rozwiązań opartych na danych elektronicznych, które mają na celu wspieranie działalności prowadzonej w sektorach, o których mowa powyżej;


Gwarancją może być objęty kredyt:


 1. udzielony w polskich złotych;
 2. inwestycyjny lub obrotowy;
 3. odnawialny bądź nieodnawialny;
 4. w maksymalnej kwocie 600.000 PLN;
 5. udzielony na okres nie krótszy niż 12 miesięcy.


Co jest niedopuszczalne?

 1. Gwarancją nie może być objęty kredyt udzielony:na spłatę zadłużenia Kredytobiorcy z tytułu jakiegokolwiek kredytu zaciągniętego w Banku Kredytującym lub w innym banku;
 2. na refinansowanie wydatków poniesionych przez Kredytobiorcę przed zawarciem umowy kredytu inwestycyjnego;
 3. na inwestycje kapitałowe;
 4. na zakup instrumentów finansowych;
 5. na zakup wierzytelności;
 6. na zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa.


Ile?

Kwota gwarancji z regwarancją wynosi 80% wartości kapitału kredytu - maksymalnie 600.000,00 zł kredytu.

Na jaki okres?

27 miesięcy- w przypadku kredytu obrotowego (2 lata i 3 miesiące)
99 miesięcy- w przypadku kredytu inwestycyjnego (8 lat i 3 miesiące)
nie dłużej niż okres kredytu wydłużony maksymalnie o trzy miesiące.

Za ile?

Opłata prowizyjna: 1% kwoty gwarancji rocznie ( zgodnie z „Taryfą opłat i prowizji za czynności bankowe wykonywane w Banku Gospodarstwa Krajowego na rzecz przedsiębiorców oraz innych klientów instytucjonalnych”)

Dlaczego warto?


 • Możliwość uzyskania kredytu nawet przez przedsiębiorców z krótkim stażem na rynku, bez historii kredytowej, bez dostatecznych własnych zabezpieczeń celem zwiększenia i wzmocnienia konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw działających na obszarze Unii Europejskiej.
 • Niski koszt ustanowienia zabezpieczenia kredytu.
 • Minimum formalności – wystarczą standardowe dokumenty wymagane przez Bank do oceny zdolności kredytowej.
 • Cała procedura przyznania gwarancji z regwarancją przeprowadzana jest przez Bank kredytujący.


„Gwarancje są udzielane w ramach programu COSME oraz Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych („EFSI”) ustanowionego na mocy Planu Inwestycyjnego dla Europy. EFSI ma na celu wspieranie finansowania i wdrażania inwestycji produkcyjnych w Unii Europejskiej oraz zapewnienie lepszego dostępu do finansowania.”.