Kredyt inwestycyjny „Agrokredyt”

Kredyt inwestycyjny „Agrokredyt” przeznaczony jest na finansowanie i refinansowanie nakładów inwestycyjnych, w celi odtworzenia, modernizacji i zwiększenia majątku trwałego oraz na spłatę kredytów w innych bankach.

Korzyści

Agrokredyt to:

 • atrakcyjne oprocentowanie;
 • możliwość wykorzystania kredytu jednorazowo lub w ratach,
 • możliwość zastosowania karencji w spłacie kapitału;
 • szybka decyzja kredytowa;

Szczegóły oferty

 Kto może uzyskać Kredyt?

 • Kredyt mogą otrzymać osoby fizyczne, spółki prawa handlowego oraz inne osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, posiadające zdolność prawną - prowadzący działalność rolniczą.

Przeznaczenie

 Finansowanie nakładów inwestycyjnych w gospodarstwie rolnym, mających na celu odtworzenie, modernizację, zwiększanie majątku trwałego, tworzenie nowych lub rozwój istniejących zdolności produkcyjnych, spłata kredytów inwestycyjnych w innych bankach.

Warunki udzielenia

 •  posiadanie w banku rachunku bieżącego od co najmniej 6-ciu miesięcy (przy czym bank może uwzględnić okres prowadzenia rachunku w innym banku lub odstąpić od tego wymogu),
 •  złożenie wniosku wraz z wymaganą dokumentacją,
 •  posiadanie zdolności kredytowej,
 •  zawarcie umowy o kredyt,
 •  ustanowienie zabezpieczeń.

Okres kredytowania

 • Okres kredytowania wynosi do 12 lat.

Formy zabezpieczenia

 • Wszystkie stosowane w banku formy zabezpieczeń. Forma zabezpieczenia spłaty kredytu ustalana jest indywidualnie z Klientem,

Udział własny

 • Wymagane posiadanie środków własnych w wysokości min 20% całkowitych kosztów inwestycji. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość finansowania 100% kosztów inwestycji.

Spłata kredytu

 • Termin spłaty kredytu dostosowany jest do indywidualnych możliwości i oczekiwań Klienta.

Prowizje i opłaty

 • Oprocentowanie

Lp.

Rodzaj kredytu

 Oprocentowanie zmienne

1.

Kredyt inwestycyjny "Agrokredyt"

 

-

do 1 roku

WIBOR 3M + marża 3,5 p.p.

- powyżej 1 roku do 8 lat WIBOR 3M + marża 4,00 p.p.
- powyżej 8 lat WIBOR 3M + marża 4,5 p.p.
 • Prowizje i Opłaty

Lp.

Wyszczególnienie czynności

Tryb pobierania opłaty

Stawka obowiązująca

Stawka minimalna

1.

Prowizja wstępna (aplikacyjna)

 

   

-

 

- za rozpatrzenie wniosku o udzielenie lub odnowienie kredytu (dotyczy kredytów odnawialnych), naliczana od wnioskowanej kwoty kredytu, płatna w dniu złożenia wniosku

- w razie odmowy udzielenia kredytu lub rezygnacji kredytobiorcy z podpisania umowy kredytu, prowizja nie podlega zwrotowi

- prowizja nie jest pobierana od kredytów konsorcjalnych, w których BS w Starej Białej jest uczestnikiem konsorcjum

0,10%

150,00 zł max 1000,00 zł

2.

Prowizja przygotowawcza

 

   
    naliczana od kwoty udzielonego kredytu lub kwoty odnowienia/zwiększenia limitu kredytu (dotyczy kredytów odnawialnych), płatna jednorazowo  przy postawieniu kredytu do dyspozycji kredytobiorcy  (w przypadku zwiększenia limitu zadłużenia  pobiera się proporcjonalną prowizję ułamkową, uwzględniając pełną stawkę prowizji oraz okres zwiększenia limitu, zaokrąglając ten okres wzwyż do pełnego kwartału)

2,00%

 

200,00 zł

 

Pozostałe Prowizje i Opłaty