Kredyt obrotowy „hektarowy”

Kredyt obrotowy „hektarowy”  to idealna forma kredytowania przeznaczona dla Twojego gospodarstwa rolnego. Kredyt może być przeznaczony na finansowanie określonych, bieżących potrzeb obrotowych Twojego gospodarstwa.

Korzyści

Kredyt obrotowy hektarowy to:

 • atrakcyjne oprocentowanie,
 • minimum formalności,
 • indywidualne zasady spłaty kredytu - jednorazowo bądź w ratach,
 • szybka decyzja kredytowa,

Szczegóły oferty

 Kto może uzyskać Kredyt?

 • Kredyt mogą otrzymać osoby fizyczne, spółki prawa handlowego oraz inne osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, posiadające zdolność prawną - prowadzący działalność rolniczą.

Przeznaczenie

Finansowanie bieżących potrzeb obrotowych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, tj:

 • zakup nawozów mineralnych, środków ochrony roślin oraz pasz,
 • zakup kwalifikowanego materiału siewnego oraz szkółkarskiego do nowych nasadzeń i odnowień,
 • zakup zwierząt hodowlanych z wyłączeniem zakupu na eksport,
 • zakup pszczelich matek użytkowych i reprodukcyjnych,
 • zakup rzeczowych środków obrotowych do produkcji żywności metodami ekologicznymi i przystosowanie gospodarstw rolnych do tej produkcji,
 • zakup paliwa i opału na cele rolnicze.

Warunki udzielenia

 • posiadanie w banku rachunku bieżącego od co najmniej 6-ciu miesięcy (przy czym bank może uwzględnić okres prowadzenia rachunku w innym banku lub odstąpić od tego wymogu),
 • złożenie wniosku wraz z wymaganą dokumentacją,
 • posiadanie zdolności kredytowej,
 • zawarcie umowy o kredyt,
 • ustanowienie zabezpieczeń,

Maksymalna wysokość kredytu

 • Maksymalna wysokość kredytu uzależniona jest od wielkości posiadanych i dzierżawionych (w okresach wieloletnich*) użytków rolnych i nie może przekraczać równowartości 2. 000 zł/1 ha użytków rolnych.

*przez dzierżawę w okresach wieloletnich rozumie się dzierżawę   zawartą na okres co najmniej 3 lat i której termin końcowy   wykracza poza termin spłaty kredytu.

Okres kredytowania

 • Okres kredytowania wynosi do 12 miesięcy z możliwością odnowienia na kolejny 12 – miesięczny okres. okres do 36 miesięcy,

Formy zabezpieczenia

 • Wszystkie stosowane w banku formy zabezpieczeń. Forma zabezpieczenia spłaty kredytu ustalana jest indywidualnie z Klientem,

Udział własny

 • przy ubieganiu się o kredyt nie jest wymagane posiadanie środków własnych

Spłata kredytu

Prowizje i opłaty

 • Oprocentowanie

Lp.

Rodzaj kredytu

 Oprocentowanie stałe

1.

Kredyt obrotowy hektarowy

 

6,00%
 • Prowizje i Opłaty

Lp.

Wyszczególnienie czynności

Tryb pobierania opłaty

Stawka obowiązująca

Stawka minimalna

1.

Prowizja wstępna (aplikacyjna)

 

   

-

 

- za rozpatrzenie wniosku o udzielenie lub odnowienie kredytu (dotyczy kredytów odnawialnych), naliczana od wnioskowanej kwoty kredytu, płatna w dniu złożenia wniosku

- w razie odmowy udzielenia kredytu lub rezygnacji kredytobiorcy z podpisania umowy kredytu, prowizja nie podlega zwrotowi

- prowizja nie jest pobierana od kredytów konsorcjalnych, w których BS w Starej Białej jest uczestnikiem konsorcjum

0,10%

100,00 zł

2.

Prowizja przygotowawcza

 

   
    naliczana od kwoty udzielonego kredytu lub kwoty odnowienia/zwiększenia limitu kredytu (dotyczy kredytów odnawialnych), płatna jednorazowo  przy postawieniu kredytu do dyspozycji kredytobiorcy  (w przypadku zwiększenia limitu zadłużenia  pobiera się proporcjonalną prowizję ułamkową, uwzględniając pełną stawkę prowizji oraz okres zwiększenia limitu, zaokrąglając ten okres wzwyż do pełnego kwartału)

1,50%

 

200,00 zł

 

Pozostałe Prowizje i Opłaty