Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym to idealny pakiet korzyści i doskonała forma rozwoju Twojego gospodarstwa rolnego. Kredyt otrzymujesz w formie jednej umowy, dzięki której możesz sfinansować bieżące potrzeby związane ze specyfiką produkcji lub wykonywanych usług.

Korzyści

Kredyt w rachunku bieżącym to:

 • atrakcyjne oprocentowanie,
 • nie musisz składać odrębnych dyspozycji, by mieć dostęp do swoich pieniędzy,
 • każdy wpływ na rachunek bieżący jest zaliczany na spłatę kredytu, powodując jego odnowienie o kwotę dokonanej wpłaty do wysokości przyznanego limitu kredytowego,
 • bardzo niskie koszty spłaty – odsetki pobierane są tylko za faktycznie wykorzystany kredyt,
 • wykorzystanie następuje w formie gotówkowej lub bezgotówkowej,
 • szybka decyzja kredytowa,

Szczegóły oferty

 Kto może uzyskać Kredyt?

 •  osoby fizyczne, spółki prawa handlowego oraz inne osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, posiadające zdolność prawną - prowadzący działalność rolniczą,
 •  przeznaczenie - Finansowanie bieżących potrzeb obrotowych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego,

Warunki udzielenia

 • posiadanie w banku rachunku bieżącego od co najmniej 6-ciu miesięcy (przy czym bank może uwzględnić okres prowadzenia rachunku w innym banku lub odstąpić od tego wymogu),
 • złożenie wniosku wraz z wymaganą dokumentacją,
 • posiadanie zdolności kredytowej,
 • zawarcie umowy o kredyt,
 • ustanowienie zabezpieczeń,

Okres kredytowania

 • Okres kredytowania wynosi do 36 miesięcy (w uzasadnionych przypadkach na okres do 60 miesięcy). Istnieje również możliwość odnowienia kredytu na kolejny okres, bez konieczności jego spłaty. 

Formy zabezpieczenia

 • wszystkie stosowane w banku formy zabezpieczeń. Forma zabezpieczenia spłaty kredytu ustalana jest indywidualnie z Klientem.

Udział własny

 • przy ubieganiu się o kredyt nie jest wymagane posiadanie środków własnych

Spłata kredytu

 • termin spłaty kredytu dostosowany jest do indywidualnych możliwości i oczekiwań Klienta.

Prowizje i opłaty

 • Oprocentowanie

Lp.

Rodzaj kredytu

 Oprocentowanie zmienne

1.

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym

9,90%

WIBOR 1 M

+marża 4,5 p.p.

 • Prowizje i Opłaty

Lp.

Wyszczególnienie czynności

Tryb pobierania opłaty

Stawka obowiązująca

Stawka minimalna

1.

Prowizja wstępna (aplikacyjna)

 

   

-

- do kwoty 20 000,00 zł

- powyżej kwoty 20 000,00 zł

- za rozpatrzenie wniosku o udzielenie lub odnowienie kredytu (dotyczy kredytów odnawialnych), naliczana od wnioskowanej kwoty kredytu, płatna w dniu złożenia wniosku

- w razie odmowy udzielenia kredytu lub rezygnacji kredytobiorcy z podpisania umowy kredytu, prowizja nie podlega zwrotowi

- prowizja nie jest pobierana od kredytów konsorcjalnych, w których BS w Starej Białej jest uczestnikiem konsorcjum

0,00%

100,00 zł

150,00 zł

2.

Prowizja przygotowawcza

 

   
    naliczana od kwoty udzielonego kredytu lub kwoty odnowienia/zwiększenia limitu kredytu (dotyczy kredytów odnawialnych), płatna jednorazowo  przy postawieniu kredytu do dyspozycji kredytobiorcy  (w przypadku zwiększenia limitu zadłużenia  pobiera się proporcjonalną prowizję ułamkową, uwzględniając pełną stawkę prowizji oraz okres zwiększenia limitu, zaokrąglając ten okres wzwyż do pełnego kwartału)

2,00%

 

200,00 zł

 

Pozostałe Prowizje i Opłaty