Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym  może być przeznaczony na finansowanie bieżących potrzeb obrotowych Twojego gospodarstwa, na doraźne, sezonowe potrzeby kredytowe spowodowane specyfiką produkcji lub świadczonych usług. Kredyt ten pozwala na regulowanie bieżących zobowiązań ze środków kredytowych nie związanych z inwestycjami, jeśli nie możesz ich zapłacić ze środków własnych.

Korzyści

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym to:

 • atrakcyjne oprocentowanie,
 • dowolny cel kredytowy związany z bieżącą działalnością rolniczą,
 • minimum formalności,
 • indywidualne zasady spłaty kredytu - jednorazowo bądź w ratach;
 • szybka decyzja kredytowa;

Szczegóły oferty

 Kto może uzyskać Kredyt?

 • Kredyt mogą otrzymać osoby fizyczne, spółki prawa handlowego oraz inne osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, posiadające zdolność prawną - prowadzący działalność rolniczą.

Przeznaczenie

 • Finansowanie bieżących potrzeb obrotowych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego: doraźnych, sezonowych potrzeb kredytowych spowodowanych specyfiką produkcji lub świadczonych usług; VAT.

Warunki udzielenia

 • posiadanie w banku rachunku bieżącego od co najmniej 6-ciu miesięcy

(przy czym bank może uwzględnić okres prowadzenia rachunku w innym banku lub odstąpić od tego wymogu),

 • złożenie wniosku wraz z wymaganą dokumentacją,
 • posiadanie zdolności kredytowej,
 • zawarcie umowy o kredyt,
 • ustanowienie zabezpieczeń.

Okres kredytowania

 • Okres kredytowania wynosi do 12 miesięcy, w uzasadnionych przypadkach na okres do 36 miesięcy,

Formy zabezpieczenia

 • Wszystkie stosowane w banku formy zabezpieczeń. Forma zabezpieczenia spłaty kredytu ustalana jest indywidualnie z Klientem,

Udział własny

 • przy ubieganiu się o kredyt nie jest wymagane posiadanie środków własnych

Spłata kredytu

 • Termin spłaty kredytu dostosowany jest do indywidualnych możliwości i oczekiwań Klienta.

Prowizje i opłaty

 • Oprocentowanie

Lp.

Rodzaj kredytu   / okres kredytowania

Oprocentowanie

zmienne

stałe

1.

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

-

do 1 roku

WIBOR 1M + marża 4,5 p.p.

---

-

powyżej 1 roku

WIBOR 1M + marża 5,0 p.p.

---

 • Prowizje

Lp.

Wyszczególnienie czynności

Tryb pobierania opłaty

Stawka obowiązująca

Stawka minimalna

1.

Prowizja wstępna (aplikacyjna)

 

   

-

kredyty obrotowy w rachunku kredytowym

- za rozpatrzenie wniosku o udzielenie lub odnowienie kredytu (dotyczy kredytów odnawialnych), naliczana od wnioskowanej kwoty kredytu, płatna w dniu złożenia wniosku

- w razie odmowy udzielenia kredytu lub rezygnacji kredytobiorcy z podpisania umowy kredytu, prowizja nie podlega zwrotowi

- prowizja nie jest pobierana od kredytów konsorcjalnych, w których BS w Starej Białej jest uczestnikiem konsorcjum

0,10%

150,00 zł max 1000,00 zł
 2.  prowizja przygotowawcza      
    naliczana od kwoty udzielonego kredytu lub kwoty odnowienia/zwiększenia limitu kredytu (dotyczy kredytów odnawialnych), płatna jednorazowo  przy postawieniu kredytu do dyspozycji kredytobiorcy  (w przypadku zwiększenia limitu zadłużenia  pobiera się proporcjonalną prowizję ułamkową, uwzględniając pełną stawkę prowizji oraz okres zwiększenia limitu, zaokrąglając ten okres wzwyż do pełnego kwartału)   2,00%  200,00 zł

Pozostałe Prowizje i Opłaty