Kredyt PROW

Kredyt „PROW” to rozwiązanie służące realizacji inwestycji z udziałem funduszy pomocowych. Jest  to kredyt celowy z przeznaczeniem na zaspokojenie potrzeb związanych z planowanymi inwestycjami do momentu otrzymania środków związanych z pomocą unijną.

Korzyści

Kredyt "PROW" to:

 •  atrakcyjne oprocentowanie;
 •  kredyt możesz przeznaczyć na dowolny cel związany z jednym z programów pomocowych,
 •  możliwość wcześniejszej spłaty kredytu,
 •  możliwość sfinansowania całej inwestycji,
 •  możliwość zastosowania karencji w spłacie kredytu,
 •  szybka decyzja kredytowa,

Szczegóły oferty

Kto może uzyskać Kredyt?

 • Kredyt mogą otrzymać osoby fizyczne, spółki prawa handlowego oraz inne osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, posiadające zdolność prawną - prowadzący działalność rolniczą, którym już przyznano dofinansowanie do przedsięwzięcia ze środków zagranicznych funduszy pomocowych.

Przeznaczenie

 •  Realizacja przedsięwzięć z udziałem dotacji z zagranicznych funduszy pomocowych, pomostowe finansowanie części podlegającej dotacji lub/i uzupełnienie środków własnych beneficjenta.

Warunki udzielenia

 • posiadanie w banku rachunku bieżącego (od co najmniej 6-ciu miesięcy przy czym bank może obniżyć wymagania co do okresu prowadzenia rachunku lub odstąpić od tego wymogu w przypadku przeniesienia rachunku z innego banku,
 •  złożenie wniosku wraz z dokumentacją wymaganą przez bank oraz przez dany program, pozwalającą bankowi ocenić zgodność przedsięwzięcia z zasadami programu,
 •  zgodność planowanego przedsięwzięcia z zasadami programu pomocowego,
 •  przedstawienie kopii wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami lub/i umowy o dofinansowanie, jeżeli została już zawarta,
 •  posiadanie zdolności kredytowej również przy założeniu, że beneficjent nie otrzyma wsparcia ze środków funduszy pomocowych i cały kredyt będzie spłacał z własnych zysków.

Okres kredytowania

 •   Okres kredytowania wynosi do 8 lat. W uzasadnionych przypadkach okres może zostać wydłużony na okres do 12 lat.

Formy zabezpieczenia

 •  Wszystkie stosowane w banku formy zabezpieczeń. Forma zabezpieczenia spłaty kredytu ustalana jest indywidualnie z Klientem,

Udział własny

 • Wymagane posiadanie środków własnych w wysokości min 10% całkowitych kosztów inwestycji. W uzasadnionych przypadkach bank może odstąpić od tego wymogu, jeśli jest to zgodne z zasadami danego programu

Spłata kredytu

 • Termin spłaty kredytu dostosowany jest do indywidualnych możliwości i oczekiwań Klienta.

Oprocentowanie i opłaty

 • Oprocentowanie

Lp.

Rodzaj kredytu

 Oprocentowanie zmienne

1.

Kredyt inwestycyjny "Agrokredyt"

 

-

do 1 roku

7,99%

 WIBOR 3M + marża 3,50 p.p.*

- powyżej 1 roku do 3 lat 8,50%
- powyżej 3 lat 8,99%

* z zastrzeżeniem warunku iż łącznie oprocentowanie kredytu nie może być niższe niż 4 % w stosunku rocznym

 

 • Prowizje i Opłaty

Lp.

Wyszczególnienie czynności

Tryb pobierania opłaty

Stawka obowiązująca

Stawka minimalna

1.

Prowizja wstępna (aplikacyjna)

 

   

-

 

- za rozpatrzenie wniosku o udzielenie lub odnowienie kredytu (dotyczy kredytów odnawialnych), naliczana od wnioskowanej kwoty kredytu, płatna w dniu złożenia wniosku

- w razie odmowy udzielenia kredytu lub rezygnacji kredytobiorcy z podpisania umowy kredytu, prowizja nie podlega zwrotowi

- prowizja nie jest pobierana od kredytów konsorcjalnych, w których BS w Starej Białej jest uczestnikiem konsorcjum

0,10%

100,00 zł

2.

Prowizja przygotowawcza

 

   
 

- do 1 roku

- powyżej 1 roku

naliczana od kwoty udzielonego kredytu lub kwoty odnowienia/zwiększenia limitu kredytu (dotyczy kredytów odnawialnych), płatna jednorazowo  przy postawieniu kredytu do dyspozycji kredytobiorcy  (w przypadku zwiększenia limitu zadłużenia  pobiera się proporcjonalną prowizję ułamkową, uwzględniając pełną stawkę prowizji oraz okres zwiększenia limitu, zaokrąglając ten okres wzwyż do pełnego kwartału)

0,70%

1,00%

 

200,00 zł

200,00 zł

 

Pozostałe Prowizje i Opłaty