Kredyt rewolwingowy

Kredyt rewolwingowy przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzeniem Twojego gospodarstwa rolnego. Środki z kredytu zapewniają utrzymanie płynności finansowej. Każdy wpływ na rachunek zaliczany jest na spłatę kredytu i powoduje automatyczne odnowienie limitu kredytowego o kwotę dokonanej spłaty.

Korzyści

Kredyt obrotowy rewolwingowy to:

 •  udzielany w formie odnawialnej linii kredytowej;
 •  każdy wpływ na rachunek bieżący zaliczany jest na spłatę kredytu, powodując jednocześnie automatyczne odnowienie się kwoty limitu o kwotę dokonanej spłaty;
 •  niskie koszty – odsetki pobierane są tylko za faktycznie wykorzystany kredyt;
 •  minimum formalności;
 •  indywidualne zasady spłaty kredytu - jednorazowo bądź w ratach;
 •  szybka decyzja kredytowa;

Szczegóły oferty

 Kto może uzyskać Kredyt?

 • Kredyt mogą otrzymać osoby fizyczne, spółki prawa handlowego oraz inne osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, posiadające zdolność prawną - prowadzący działalność rolniczą.

Przeznaczenie

Finansowanie bieżących potrzeb obrotowych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego tj.:

 • zapasy o charakterze stałym,
 • należności o charakterze stałym,
 • inne bieżące potrzeby związane z prowadzeniem działalności,

Warunki udzielenia

 • posiadanie w banku rachunku bieżącego od co najmniej 6-ciu miesięcy

(przy czym bank może uwzględnić okres prowadzenia rachunku w innym banku lub odstąpić od tego wymogu),

 • złożenie wniosku wraz z wymaganą dokumentacją,
 • posiadanie zdolności kredytowej,
 • zawarcie umowy o kredyt,
 • ustanowienie zabezpieczeń

Okres kredytowania

 • Okres kredytowania wynosi do 36 miesięcy. Istnieje również możliwość odnowienia kredytu na kolejny okres, bez konieczności jego spłaty

Formy zabezpieczenia

 • Wszystkie stosowane w banku formy zabezpieczeń. Forma zabezpieczenia spłaty kredytu ustalana jest indywidualnie z Klientem,

Udział własny

 • przy ubieganiu się o kredyt nie jest wymagane posiadanie środków własnych

Spłata kredytu

 • Termin spłaty kredytu dostosowany jest do indywidualnych możliwości i oczekiwań Klienta.

Prowizje i opłaty

 • Oprocentowanie

Lp.

Rodzaj kredytu

 Oprocentowanie zmienne

1.

Kredyt rewolwingowy

 WIBOR 1M + marża 5,0 p.p.

 • Prowizje i Opłaty

Lp.

Wyszczególnienie czynności

Tryb pobierania opłaty

Stawka obowiązująca

Stawka minimalna

1.

Prowizja wstępna (aplikacyjna)

 

   

-

 

- za rozpatrzenie wniosku o udzielenie lub odnowienie kredytu (dotyczy kredytów odnawialnych), naliczana od wnioskowanej kwoty kredytu, płatna w dniu złożenia wniosku

- w razie odmowy udzielenia kredytu lub rezygnacji kredytobiorcy z podpisania umowy kredytu, prowizja nie podlega zwrotowi

- prowizja nie jest pobierana od kredytów konsorcjalnych, w których BS w Starej Białej jest uczestnikiem konsorcjum

0,10%

150,00 zł max 1000,00 zł

2.

Prowizja przygotowawcza

 

   
    naliczana od kwoty udzielonego kredytu lub kwoty odnowienia/zwiększenia limitu kredytu (dotyczy kredytów odnawialnych), płatna jednorazowo  przy postawieniu kredytu do dyspozycji kredytobiorcy  (w przypadku zwiększenia limitu zadłużenia  pobiera się proporcjonalną prowizję ułamkową, uwzględniając pełną stawkę prowizji oraz okres zwiększenia limitu, zaokrąglając ten okres wzwyż do pełnego kwartału)

2,00%

 

200,00 zł

 

Pozostałe Prowizje i Opłaty