Kredyt odnawialny w ROR

Kredyt odnawialny w ROR zwany jest też limitem kredytowym w ROR. Jest to najlepszy sposób na bieżące potrzeby. Wystarczy, że posiadasz regularne dochody i konto w Banku Spółdzielczym w Starej Białej.

 

Korzyści

Kredyt w rachunku ROR to:

 • maksymalny limit kredytu to 6-krotność stałych miesięcznych wpływów na ROR;
 • każdy wpływ na rachunek bieżący jest zaliczany na spłatę kredytu, powodując jego odnowienie o kwotę dokonanej wpłaty do wysokości przyznanego limitu kredytowego;
 • bardzo niskie koszty spłaty – odsetki pobierane są tylko za faktycznie wykorzystany kredyt;
 • szybka decyzja kredytowa.

Podstawowe informacje

 Kto może uzyskać Kredyt?

 • Kredyt mogą otrzymać osoby fizyczne, które posiadają ROR w banku przez okres co najmniej 3 miesięcy lub zawarli umowę o prowadzenie rachunku; do 3-miesięcznego okresu może być zaliczony również okres posiadania rachunku w innym banku, wówczas posiadacz ROR winien dostarczyć bankowi historię rachunku poświadczoną przez bank, w którym rachunek ten dotychczas posiadał.

Przeznaczenie kredytu

 • Własne potrzeby konsumpcyjne.

Warunki udzielenia:

 • posiada ROR w banku przez okres co najmniej 3 miesięcy lub zawarł umowę o prowadzenie rachunku; do 3-miesięcznego okresu może być zaliczony również okres posiadania rachunku w innym banku, wówczas posiadacz ROR winien dostarczyć bankowi historię rachunku poświadczoną przez bank, w którym rachunek ten dotychczas posiadał,
 • przekazuje na ROR comiesięczne dochody z tytułu zatrudnienia lub dochody z tytułu emerytury albo renty lub inne dochody,
 • brak niedopuszczalnego salda debetowego w okresie 3 miesięcy przed zawarciem umowy, a jeżeli powstało takie saldo, to zostało ono uregulowane w ciągu 30 dni,
 • nie korzysta z dopuszczalnego salda debetowego,
 • posiada zdolność kredytową.

Maksymalna wysokość kredytu:

 • Maksymalna wysokość kredytu uzależniona jest od wysokości wpływów na rachunek i nie może być wyższa niż sześciokrotność stałych miesięcznych wpływów na ROR z ostatnich 3 miesięcy oraz sześciokrotność dochodów klienta uwzględnionych w ocenie zdolności kredytowej, nie więcej niż 100 000,00 zł.

Okres kredytowania:

 • Okres kredytowania wynosi do 5 lat. Istnieje również możliwość odnowienia kredytu na kolejny okres, bez konieczności jego spłaty. 

Formy zabezpieczenia:

 • Forma zabezpieczenia spłaty kredytu ustalana jest indywidualnie z Klientem.

Udział własny:

 • Przy ubieganiu się o kredyt nie jest wymagane posiadanie środków własnych.

Spłata kredytu:

 • Termin spłaty kredytu dostosowany jest do indywidualnych możliwości i oczekiwań Klienta.

 

oprocentowanie i opłaty

 • Oprocentowanie

   Lp.

Rodzaj kredytu

Oprocentowanie stałe

1.

Kredyt odnawialny w ROR

-

UNIKONTO START, STANDARD, SENIOR, e-UNIKONTO

PRESTIŻ, PRACOWNIK, BANKIER

10,00%

-

UNIKONTO VIP

indywidualne ustalone z klientem

 •  Prowizje

Prowizja naliczana jest od kwoty udzielonego kredytu/pożyczki lub od kwoty odnowienia kredytu (dotyczy kredytów odnawialnych w ROR), płatna jednorazowo, przed lub przy postawieniu kredytu do dyspozycji kredytobiorcy.

Lp.

Wyszczególnienie czynności

Stawka obowiązująca

Stawka minimalna

-

Kredyt konsumencki w ROR

1,50%

50,00 zł

 • Pozostałe opłaty

Taryfa Prowizji i Opłat dot. Klientów Indywidualnych

Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie:
całkowita kwota kredytu 4.000,00 zł., okres kredytowania 1 rok, miesięczna rata równa kredytu 351,71 z (przy założeniu, że kredyt spłacany jest w 12 równych ratach kapitałowo-odsetkowych), roczne oprocentowanie nominalne 10,00%, kwota odsetek 220,57 zł, prowizja za udzielenie kredytu 1,50% całkowitej kwoty kredytu, tj. 60,00 zł (przyjęto założenie, iż prowizja finansowana jest ze środków własnych Kredytobiorcy), koszt zabezpieczenia kredytu 0 zł, prowizja za prowadzenie konta w okresie kredytowania tj. 12 miesięcy wynosi 58,80 zł. Przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 16,91%, całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 4.339,37 zł. Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny wiarygodności i zdolności kredytowej Klienta, daty uruchomienia kredytu oraz terminu regulowania raty kredytowej. Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 01.04.2015 r.