Kredyt pomostowy „PROW”

Kredyt pomostowy to rozwiązanie służące realizacji inwestycji z udziałem funduszy pomocowych. Jest  to kredyt celowy z przeznaczeniem na zaspokojenie potrzeb związanych z planowanymi inwestycjami do momentu otrzymania środków związanych z pomocą unijną.

Korzyści

 • atrakcyjne oprocentowanie;
 • kredyt możesz przeznaczyć na dowolny cel związany z jednym z programów pomocowych;
 • możliwość wcześniejszej spłaty kredytu;
 • możliwość sfinansowania całej inwestycji;
 • możliwość zastosowania karencji w spłacie kredytu;
 • szybka decyzja kredytowa.

Podstawowe Informacje

Kto może otrzymać kredyt?

 • Kredyt mogą otrzymać osoby fizyczne, spółki prawa handlowego oraz inne osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, posiadające zdolność prawną - prowadzący działalność gospodarczą, którym już przyznano dofinansowanie do przedsięwzięcia ze środków zagranicznych funduszy pomocowych.

Przeznaczenie kredytu:

 • Realizacja przedsięwzięć z udziałem dotacji z zagranicznych funduszy pomocowych, pomostowe finansowanie części podlegającej dotacji lub/i uzupełnienie środków własnych beneficjenta.

 

Warunki udzielenia:

 • posiadanie w banku rachunku bieżącego (od co najmniej 6-ciu miesięcy przy czym bank może obniżyć wymagania co do okresu prowadzenia rachunku lub odstąpić od tego wymogu w przypadku przeniesienia rachunku z innego banku,
 • złożenie wniosku wraz z dokumentacją wymaganą przez bank oraz przez dany program, pozwalającą bankowi ocenić zgodność przedsięwzięcia z zasadami programu,
 • zgodność planowanego przedsięwzięcia z zasadami programu pomocowego,
 • przedstawienie kopii wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami lub/i umowy o dofinansowanie, jeżeli została już zawarta,
 • posiadanie zdolności kredytowej również przy założeniu, że beneficjent
  nie otrzyma wsparcia ze środków funduszy pomocowych i cały kredyt będzie spłacał z własnych zysków.

Okres kredytowania:

 • Okres kredytowania wynosi do 8 lat. W uzasadnionych przypadkach okres może zostać wydłużony na okres do 12 lat.

Formy zabezpieczenia:

 • Wszystkie stosowane w banku formy zabezpieczeń. Forma zabezpieczenia spłaty kredytu ustalana jest indywidualnie z Klientem.

Udział własny:

 • Wymagane posiadanie środków własnych w wysokości min 10% całkowitych kosztów inwestycji. W uzasadnionych przypadkach bank może odstąpić od tego wymogu, jeśli jest to zgodne z zasadami danego programu

Spłata kredytu:

 • Termin spłaty kredytu dostosowany jest do indywidualnych możliwości i oczekiwań Klienta.

Oprocentowanie i opłaty

 • Oprocentowanie

Lp.

Okres kredytowania

Oprocentowanie zmienne

1.

do 1 roku

7,99%

WIBOR 3M

+ marża 3,50 p.p. *

 

2.

powyżej 1 roku do 3 lat

8,50%

3.

powyżej 3 lat

8,99%

* z zastrzeżeniem warunku iż łącznie oprocentowanie kredytu nie może być niższe niż 4 % w stosunku rocznym

Prowizje i Opłaty