Informacje na temat przetwarzania danych w Banku Spółdzielczym w Starej Białej

Czytaj więcej...

Zasady składania reklamacji/skarg/wniosków

W przypadku posiadania zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez bank w zakresie wykonywanych czynności bankowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r, klient ma prawo złożyć reklamację.

Bank Spółdzielczy w Starej Białej  w związku z wejściem w życie  Ustawy z dnia 23 września 2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, informuje iż  podmiotem uprawnionym właściwym do pozasądowego  rozwiązywania sporów powstałych pomiędzy Bankiem a konsumentami lub osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, wspólnikami spółek cywilnych oraz rolnikami jest Rzecznik Finansowy, Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa, https://rf.gov.pl/

Bank Spółdzielczy w Starej Białej  w związku z wejściem w życie  Ustawy z dnia 23 września 2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, informuje iż  podmiotem uprawnionym właściwym do pozasądowego  rozwiązywania sporów powstałych pomiędzy Bankiem a konsumentami jest Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00 – 030 Warszawa, http://www.knf.gov.pl/regulacje/Sad_Polubowny/

Bank Spółdzielczy w Starej Białej w związku z wejściem w życie  Ustawy z dnia 23 września 2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, informuje iż podmiotem uprawnionym właściwym do pozasądowego  rozwiązywania sporów powstałych pomiędzy Bankiem a konsumentami jest Bankowy Arbitraż Konsumencki przy Związku Banków Polskich, ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa, https://zbp.pl/dla-konsumentow/arbiter-bankowy/dzialalnosc

 

  Zasady składania reklamacji

  Wzór formularza reklamacyjnego dla klienta indywidualnego

  Wzór formularza reklamacyjnego dla klienta instytucjonalnego

  Wzór formularza reklamacyjnego dotyczący karty dla klienta indywidualnego

  Wzór formularza reklamacyjnego dotyczący karty dla klienta instytucjonalnego

Schemat Organizacyjny Banku Spółdzielczego w Starej Białej

 

Podstawowa Struktura organizacyjna Banku

Zasady Ładu Korporacyjnego

 

Bank Spółdzielczy w Starej Białej uznając wartość zasad określonych przez Komisję Nadzoru Finansowego dokłada należytej staranności w układaniu relacji z udziałowcami i klientami w zgodności z tymi zasadami.

Podkategorie