WŁADZE BANKU

 Zarząd Banku Spółdzielczego w Starej Białej składa się z trzech osób. Członkowie Zarządu powoływani są przez Radę Nadzorczą na czas nieokreślony. Zarząd Banku działając w interesie Banku ma na względzie cele oraz zasady prowadzenia działalności przez Bank określone przez przepisy prawa, regulacje wewnętrzne oraz rekomendacje nadzorcze.

 

Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Starej Białej składa się z członków wybieranych przez Zebranie Przedstawicieli na okres wspólnej kadencji trwającej cztery lata. Kompetencje, uprawnienia i obowiązki są wyszczególnione w ustawie Prawo spółdzielcze oraz Statucie Banku.

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Starej Białej  

Marcin Łukasik                - Prezes Zarządu

Maria Wrońska            - Wiceprezes Zarządu, Główny Księgowy

Renata Bartnik             - Wiceprezes Zarządu ds. handlowych

 

Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Starej Białej

Moderacki Marek  - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Drohomirecki Lech  - Zastępca Przewodniczącego Rady

Adamczyk Jan  - Sekretarz Rady

Dziarkowski Jacek  - Członek

Kacperska Ewa  - Członek

Kajkowski Włodziemierz  - Członek

Kołodziejski Jan  - Członek

Kowalewski Mieczysław  - Członek

Krajenta Marek  - Członek

Ratajczyk Zdzisław  - Członek

Żakowski Marek  - Członek