Bank Spółdzielczy w Starej Białej z siedzibą w Białej zamierza zbyć:

niezabudowaną nieruchomość gruntową położoną w m. Nowa Biała, obręb 0002 Biała Nowa, Gm. Stara Biała, Pow. Płocki, Woj. Mazowieckie oznaczonej jako działka gruntu nr 185/5 o pow. 0,3180 ha, dla której Sąd Rejonowy w Płocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PL1P/00137972/8.Nieruchomość można oglądać po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu pod numerem tel. 509-601-155 Podmioty zainteresowane podjęciem rokowań w celu zakupu nieruchomości winny złożyć w siedzibie Banku w terminie do dnia 10 grudnia 2021 r. wstępną deklarację zakupu nieruchomości dostępną na stronie www.bsstarabiala.pl w zakładce Ogłoszenia. Niniejsze ogłoszenie nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 § 1 k.c.

Wstępna deklaracja zakupu: „Nieruchomość – Nowa Biała” – POBIERZ