Przetwarzanie Danych Osobowych (RODO)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)

 Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.), dalej zwanym „RODO”,  Bank Spółdzielczy w Starej Białej  na podstawie art. 13 RODO  informuję o zasadach przetwarzania danych osobowych:

 1. Administratorem danych jest Bank Spółdzielczy w Starej Białej, z siedzibą w Białej, pod adresem 09-411 Biała, ul. Bankowa 1, zarejestrowany w Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000082405, NIP 774-10-72-031, REGON 001090590, e-mail:  centrala@bsstarabiala.pl , 24/364-27-11, zwany dalej „Bankiem”.
 2. W Banku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – Grzegorz Kurpiasiak, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@bsstarabiala.pl lub pisemnie na adres Bank Spółdzielczy w Starej Białej Bankowa 1, 09-411 Biała.

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia działalności bankowej, a w szczególności zawarcia i realizacji umowy dotyczącej produktu bankowego, a także podjęcia działań przed zawarciem umowy, dokonania analizy zdolności kredytowej i oceny ryzyka kredytowego, w celach marketingowych oraz w celach archiwalnych.
 2. Zakres przetwarzanych przez Bank Pani/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności ustawy – Prawo bankowe. Uzależniony jest od zawartych przez Panią/Pana umów z Bankiem, a w szczególności umowy rachunku bankowego, umowy o bankowość elektroniczną, umowy o kartę płatniczą, umowy kredytu bankowego oraz innych umów o usługi bankowe i obejmuje: dane osobiste, dane teleadresowe, dane kontaktowe, dane finansowe oraz dane dotyczące posiadanych produktów i usług.
 3. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych:
  • Biuro Informacji Kredytowej S.A.,
  • Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o.,
  • Związek Banków Polskich,
  • Ministerstwo Finansów, w tym Generalny Inspektor Informacji Finansowej,
  • Komisja Nadzoru Finansowego,
  • Biura Informacji Gospodarczej,
  • Spółki Grupy SGB,
  • Banki, instytucje kredytowe i inne upoważnione podmioty na podstawie przepisów prawa,
  • Podmioty, którym bank powierzył przetwarzania danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 4. Okresy przechowywania/przetwarzania Pani/Pana danych osobowych wynikają z celów przetwarzania (dane osobowe przetwarzane są przez Bank do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych lub do momentu zrealizowania/ustania celów przetwarzania danych osobowych wynikających z umów zawartych przez Panią/Pana z Bankiem oraz upływu terminu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń), w szczególności terminy przechowywania/przetwarzania danych osobowych wynikają z ustawy – Prawo bankowe, ustawy o rachunkowości oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu,
 6. Prawo do przeniesienia danych, prawo do niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z RODO.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. W przypadku, gdy dane osobowe nie zostały zebrane od Pani/Pana, przysługuje Pani/Panu prawo do uzyskania informacji o ich źródle.
 9. W przypadku zautomatyzowanego podejmowania decyzji przez Bank, w tym profilowania, przysługuje Pani/Panu prawo do uzyskania informacji o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania.
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu przez Bank.
 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest niemożliwość świadczenia usługi przez Bank.
 12. Przysługuje Pani/Panu prawo złożenia reklamacji odnośnie sposobu obsługi wniosku.
 13. W przypadku pytań dotyczących obsługi wniosku prosimy o kontakt z Administratorem pod adresem e-mail: centrala@bsstarabiala.pl lub z Inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: iod@bsstarabiala.pl

Administrator

Bank Spółdzielczy w Starej Białej