Aktualizacja /28.04.2020./

Materiały informacyjne dotyczące umorzeń Tarczy 1.0

Poniżej przekazujemy linki do strony PFR dot. materiałów informacyjnych do wykorzystania przez Banki Spółdzielcze jak i Państwa Klientów.

  • Rozliczenie subwencji Krok po kroku  LINK –   (https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-10.html?_ga=2.179088045.804172854.1618812815-524549666.1618812815#mmsp)
  • Najczęściej zadawane pytania LINK – (https://pfrsa.pl/dam/jcr:5b6e4f2e-01c0-4be9-bd41-7f2fe869af15/Q&A-tarcza-finansowa-pfr-1-0)
  • Prezentacje o programie (pod koniec strony) LINK – (https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-10.html?_ga=2.179088045.804172854.1618812815-524549666.1618812815#mmsp)
  • Link do szkolenia o umorzeniach dla MSP LINK  – (https://www.youtube.com/watch?v=Fwfzk6Bs-OQ)
  • Link do szkolenia o umorzeniach dla MIKROFIRM LINK –  (https://www.youtube.com/watch?v=bLSCwCVrVHQ)
  • Informacje o szkoleniach (te same treści co w powyższym linku) LINK – (https://pfrsa.pl/aktualnosci/tarcza-finansowa-pfr-1.0/informacja-o-szkoleniach-dotyczacych-procesu-umorzen-tarczy-finansowej-10.html)

W razie gdyby LINK nie działał, proszę skopiować wybrany adres URL podany w nawiasach.


Aktualizacja /30.12.2020./

Każdy beneficjent subwencji finansowej musi przekazać do banku dokumenty potwierdzające jego umocowanie do zawarcia umowy o subwencję.

Zgodnie z informacją na stronie PFR, termin składnia oświadczeń został przedłużony do 31 stycznia 2021 roku.


Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż zgodnie z  Regulaminem ubiegania się o udział w programie rządowym „Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm” Beneficjent Umowy Subwencji Finansowej jest zobowiązany dostarczyć do Banku nie później niż do dnia 31 grudnia 2020 r.:

1) dokumenty potwierdzające, że Osoba Upoważniona była umocowana do złożenia Wniosku oraz akceptacji i zawarcia Umowy Subwencji Finansowej (tj., w zależności od sytuacji: pełnomocnictwo, informację odpowiadającą odpisowi pełnemu z Krajowego Rejestru Sądowego lub wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej); wzór pełnomocnictwa stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu;
oraz

2) oświadczenie Beneficjenta o potwierdzeniu i akceptacji treści i należytego zawarcia Umowy Subwencji Finansowej, wzór tego oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.

 

Oświadczenie powinno zostać podpisane przez osoby, o których mowa powyżej, wyłącznie:

1)  za pomocą kwalifikowanych podpisów elektronicznych;
lub

2) w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi.

Przypominamy, iż niedotrzymanie terminu określonego w Regulaminie, dotyczącego dostarczenia wymaganych dokumentów, skutkuje tym, iż  Przedsiębiorca będzie zobowiązany do zwrotu całości subwencji niezależnie od spełniania warunków do zwrotu subwencji w mniejszej wysokości.

Przypominamy również, że Przedsiębiorca w terminie dziesięciu dni roboczych od upływu 12 miesięcy liczonych od dnia wypłaty subwencji finansowej zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o rozliczeniu subwencji finansowej (za pośrednictwem systemu bankowości internetowej), potwierdzając średnią liczbę pracowników w okresie pełnych 12 miesięcy od końca miesiąca poprzedzającego dzień zawarcia Umowy. W przypadku niezłożenia przez Przedsiębiorcę we wskazanym terminie oświadczenia o rozliczeniu subwencji finansowej, Przedsiębiorca będzie zobowiązany zwrócić subwencję finansową w całości.

Polski Fundusz Rozwoju wymaga, by pełnomocnictwo udzielone osobie, która złożyła Wniosek lub zawarła umowę subwencji finansowej w imieniu klienta oraz Oświadczenie Beneficjenta zostały podpisane wyłącznie przez osoby upoważnione do reprezentacji klienta, których dane ujawnione są w odpisie z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i dostarczone do Banku wyłącznie za pomocą kwalifikowanych podpisów elektronicznych lub w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi.

regulamin – pobierz

Zalacznik_3_Wzor_oswiadczenia-pobierz