Obsługujemy Tarczę Finansową dla przedsiębiorców!

Jesteś przedsiębiorcą? Zatrudniasz pracowników? Obawiasz się o swoją działalność ze względu na panującą epidemię koronawirusa?

Możesz wystąpić o wsparcie w ramach programu Tarczy Finansowej PFR, obsługiwanego przez nasz Bank.

UWAGA! Kwalifikacje wniosków i wypłaty dotacji obsługiwane będą wyłącznie za pośrednictwem systemu bankowości internetowej.


/Aktualizacja na dzień: 05.10.2020r./

Zapraszamy do zapoznania się z listem podsumowującym działania Polskiego Funduszu Rozwoju – List_PFR_Tarcza

Przypominamy!

 • Ważnym obowiązkiem beneficjenta Programu jest dostarczenie do 31 grudnia 2020 r. dokumentów potwierdzających, że osoba, która składała w imieniu Przedsiębiorcy oświadczenia woli w ramach Programu, obejmujące zawarcie Umowy Subwencji oraz złożenie odwołania, była uprawniona lub umocowana do reprezentowania Przedsiębiorcy. Dokumenty te muszą być zgodne z Umową Subwencji oraz Regulaminem. Informacje o formie w jakiej należy dostarczać ww. dokumenty zostaną przedstawione za pośrednictwem Państwa Banku nie później niżdo 30 listopada 2020 r.
 • Zwracamy też uwagę na konieczność informowania PFR o reorganizacjach podmiotowych Państwa przedsiębiorstwa (przekształcenia, połączenia, podziały w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych).Informację o udziale Państwa firmy w takiej reorganizacji prosimy kierować pisemnie na adres siedziby PFR lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:tf_msp@pfr.pl.
 • Przypominamy również, że subwencja powinna być przeznaczona na cele zgodne z postanowieniami Umowy Subwencji, to znaczy na pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej.
 • Podkreślamy także, że w 2021 r. po upływie 12 miesięcy od udzielenia subwencji finansowej, PFR będzie podejmował decyzję o ewentualnym jej częściowym umorzeniu. Kluczowym warunkiem jest kontynuacja działalności gospodarczej oraz utrzymanie zatrudnienia. Planując finanse przedsiębiorstwa należy pamiętać, że pozostała kwota nie umorzona subwencji podlega zwrotowi i powinna być spłacana w 24 równych comiesięcznych ratach.

 


/Aktualizacja na dzień:30.07.2020r./

Zgodnie z Umową Subwencji i Regulaminem Programu PFR przypominamy o obowiązku przedstawienia przez Państwa w Banku dokumentów potwierdzających, że osoba, która zawarła Umowę i złożyła oświadczenie woli jej zawarcia w imieniu Beneficjenta była uprawniona do jego reprezentowania.
W zależności od sytuacji są to:

  • informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu/pełnemu z Krajowego Rejestru Sądowego
   lub
  • wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
   lub
  • Pełnomocnictwo i informacja odpowiadająca aktualnemu/pełnemu odpisowi z Krajowego Rejestru Sądowego lub Pełnomocnictwo i wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

lub

  • Oświadczenie.

Wzory pełnomocnictwa i oświadczenia stanowią załączniki nr 2 i 3 do Regulaminu i są dostępne do pobrania ze strony Funduszu:

https://pfrsa.pl/dam/serwis-korporacyjny-pfr/documents/tarcza-finansowa-pfr/regulamin_programu_tarcza_finansowa_pfr_dla_mmsp.pdf (wzór pełnomocnictwa – str. 62, wzór oświadczenia – str. 64).     

Dokumenty należy przedstawić w Banku osobiście lub przesłać do Banku pocztą w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2020 r.

W przypadku niedopełnienia ww. obowiązku konsekwencją może być wypowiedzenie przez Fundusz Umowy.

W celu usprawnienia procesu weryfikacji zachęcamy do jak najwcześniejszego składania dokumentów.


/Aktualizacja na dzień: 24.07.2020/

Harmonogram wnioskowania/reklamacji/odwołań

 1. Banki ściągają z serwisów transakcyjnych formularze o godz. 24 w dniu 31. lipca 2020 r.
 2. Banki umożliwiają złożenie standardowego wniosku po tej dacie (do końca 2020 r.) indywidualnym firmom wskazanym przez PFR (lista NIP), pod warunkiem, że te firmy złożyły wcześniej wnioski w postępowaniu wyjaśniającym (tryb indywidualny).
 3. Banki umożliwiają złożenie odwołania (do końca 2020 r.) więcej niż 2 razy i po przekroczeniu terminu 2 miesięcy firmom wskazanym przez PFR (lista NIP), pod warunkiem, że te firmy złożyły wnioski w postępowaniu wyjaśniającym i jest to uzasadnione (tryb indywidualny).
 4. Proces składania standardowych odwołań kończy się 30 września 2020 r. Banki ściągają formularze odwołań o godz. 24 w tej dacie.
 5. Reklamacje dla wniosków złożonych do 31. lipca Klienci mogą składać w banku jedynie do 14. sierpnia 2020 r.
 6. Reklamacje do odwołań składanych do 30. września Klienci mogą składać w banku jedynie do 16. października 2020. Cały proces składania reklamacji do banków kończy się zatem w tej dacie.
 7. PFR odpowie na wszystkie reklamacje klientów, bez względu na termin zakończenia Programu czy proces przyjmowania odwołań/reklamacji.

Komunikat Polskiego Funduszu Rozwoju S.A.

w sprawie możliwości uwzględnienia osoby współpracującej na potrzeby ustalenia statusu przedsiębiorcy w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm”

 W związku z pojawiąjącymi się wątpliwościami, dotyczącymi możliwości uwzględnienia osoby współpracującej, o której mowa w art. 8 ust. 11 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137, poz. 887 z późn. zm.) („Osoba Współpracująca”) na potrzeby ustalenia statusu przedsiębiorcy w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm” („Program”), informujemy, co następuje:

 1. Zgodnie z regulaminem ubiegania się o udział w Programie („Regulamin”), na potrzeby ustalenia statusu mikroprzedsiębiorcy albo MŚP, przez pracownika rozumie się osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, przy czym za pracowników nie uważa się pracowników na urlopach macierzyńskich, ojcowskich, rodzicielskich, wychowawczych i zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego („Pracownik”).
 2. Wobec powyższego, przedsiębiorca może zaliczyć w ogólnej liczbie Pracowników, ustalanej na potrzeby określenia statusu Mikroprzedsiębiorcy albo MŚP, Osobę Współpracującą zgłoszoną do ubezpieczeń społecznych pod kodem 0511, pod warunkiem, że osoba ta jest jednocześnie Pracownikiem.
 3. W przypadku, gdy Osoba Współpracująca nie jest Pracownikiem, przedsiębiorca nie uwzględnia tej osoby w ogólnej liczbie Pracowników ustalanej na potrzeby określenia statusu Mikroprzedsiębiorcy albo MŚP, niemniej jednak, w przypadku mikroprzedsiębiorcy, uwzględnia tę osobę na potrzeby wyliczenia kwoty subwencji finansowej.

 

PFR nie zamyka się 31 lipca ws. rozpatrywanych postępowań wyjaśniających – wszystkie firmy otrzymają pomoc

https://pfrsa.pl/aktualnosci/informacja-polskiego-funduszu-rozwoju-na-temat-realizacji-tarczy-finansowej-pfr-dla-mikro-malych-i-srednich-firm-oraz-procedury-wyjasniajacej.html


/Aktualizacja na  dzień 27.04.2020/

Informujemy, że na Beneficjentach Tarczy finansowej spoczywa obowiązek złożenia pełnomocnictwa lub oświadczenia, które trzeba dostarczyć Banku max. do 31.12.2020, by potwierdzić ważność zawartych umów (obowiązek ten spoczywa na Beneficjencie pod rygorem zwrotu 100% subwencji).
Wzór oświadczenia – Pobierz
Wzór pełnomocnictwa – Pobierz

Najczęściej zadawane pytania wraz z odpowiedziami  w odniesieniu do Programu rządowego dotyczącego wsparcia finansowego Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w związku ze zwalczaniem skutków epidemii COVID-19 Polsce w ramach rządowej Tarczy Antykryzysowej – ZOBACZ

Przewodnik dla mikro, małych i średnich firm po tarczy finansowej PFR Opis programu i warunki finansowania – ZOBACZ


W związku z globalną epidemią koronawirusa COVID-19 światowe gospodarki zaczynają popadać w recesję. Należy liczyć się z tym, że zamrożenie gospodarcze pociągnie za sobą również spowolnienie dla Polski. Aby chronić polskie firmy, rząd za pośrednictwem Polskiego Funduszu Rozwoju uruchomił Program wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw, w którym trafi do nich aż 75 mld złotych.

Jako Bank współpracujący z Polskim Funduszem Rozwoju  składanie wniosków będzie obsługiwane za pośrednictwem bankowości internetowej Banku Spółdzielczego w Starej Białej. 

Zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach (webinariach) dla przedsiębiorców na Temat Tarczy Finansowej PFR organizowanych przez PFR Portal PPK.

Terminy webinariów do wyboru: 6,7,8 lub 11 maja. Zapisy na webinarium ➡️ https://pfrportal.pl/tarcza-finansowa/


Na działania w ramach Programu składają się:

 1. Tarcza Finansowa PFR dla Mikrofirm o wartości 25 mld zł („Tarcza Finansowa dla Mikrofim”) – Więcej
 2. Tarcza Finansowa PFR dla MŚP o wartości 50 mld zł („Tarcza Finansowa dla MŚP”) –Więcej

Jak się przygotować do złożenia wniosku w ramach Tarczy Finansowej PFR?

 1. Upewnij się że Bank posiada aktualne, zgodne z wpisem w rejestrze dane Twojej firmy.
 2. Upewnij się że posiadasz aktualne pełnomocnictwo do reprezentowana Twojej firmy i dysponowania środkami w banku.
 3. Upewnij się że posiadasz aktywny dostęp, czyli login i hasło do bankowości internetowej dla firm.
 4. Sprawdź, czy Twoja firma prowadziła działalność na dzień 31 grudnia 2019 r.
 5. Przygotuj dane finansowe swojej firmy, w szczególności m.in. o wysokość obrotów gospodarczych w wybranych miesiącach oraz o liczbę zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na pełen etat (w tym zatrudnionych na umowy cywilnoprawne).
 6. Upewnij się, że nie nasz zaległości z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne.

Szczegółowe zasady programu oraz wzory dokumentów będą przedstawione po uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej na realizację programu. Informacje o rozpoczęciu przyjmowania wniosków i bankach uczestniczących w programie ogłoszone zostaną na stronie www.pfr.pl.


Z rządowego wsparcia mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy:

 1. na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia finansowania nie zalegają z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne,
 2. odnotowały spadek przychodów o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 roku w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19.

Jak się przygotować do złożenia wniosku? Czytaj tutaj: https://www.sgb.pl/tarcza-finansowa-pfr-jak-sie-przygotowac/

 


UWAGA! Wniosek w Internet Bankingu dla Firm dotyczy również mikroprzędsiębiorców. Mylący jest napis w składanym wniosku, że dotyczy tylko średnich i małych firm.  Po przejściu  na platformę PFR klient wybiera kim jest: mikro, małym czy średnim przedsiębiorcom (według ilości zatrudnionych pracowników).

W celu poprawnie złożonego wniosku trzeba mieć uruchomione wyskakujące okna w przeglądarce*, bo inaczej nie przeniesie Państwa na stronę PFR i to jest jeden z najczęściej spotykanych problemów.

* W zależności od wyszukiwarki internetowej, potrzeba wyczyścić dane w sekcji Ciasteczka (cookies) i dane stron (CHROME i MOZILLA FIREFOX) oraz w sekcji Pop-upy i przekierowania (CHROME) zaznaczyć Dopuszczone, obie sekcje znajdują się w ustawieniach wyszukiwarek w zakładce Prywatność i bezpieczeństwo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masz więcej pytań 

Jeżeli chcesz żebyśmy skontaktowali się z Tobą w sprawie oferty, wypełnij formularz kontaktowy a oddzwonimy

Znajdź placówkę

Kliknij przycisk „Szukaj” a pomożemy znaleźć najbliższą placówkę w Twojej okolicy.

Pliki do pobrania