Monitoring kredytowy wynika z przepisów prawa i jest procesem bieżącej i systemowej weryfikacji zdolności kredytowej Klienta w okresie ważności umowy kredytu.

W tym celu, na podstawie art. 70.1 Ustawy Prawo Bankowe, Kredytobiorca jest zobowiązany przedłożyć na żądanie banku dokumenty i informacje niezbędne do dokonania oceny tej zdolności.

Częstotliwość monitorowania zależy od kwoty udzielonego kredytu. Monitoring roczny wykonuje się według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku natomiast monitoring kwartalny według stanu na dzień 31 marca, 30 czerwca, 30 września i 31 grudnia.

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Monitoring kwartalny
Wykaz dokumentów związanych z monitoringiem sytuacji ekonomiczno-finansowej klienta:

  1. Informacja do monitoringu (plik do pobrania poniżej)
  2. zestawienia z księgi przychodów i rozchodów według stanu na ostatni dzień kwartału,
  3. inwentaryzacja zapasów,
  4. zestawienie środków trwałych wraz z wysokością amortyzacji

Monitoring roczny

Wykaz dokumentów związanych z monitoringiem sytuacji ekonomiczno-finansowej klienta:

  1. Informacja do monitoringu (plik do pobrania poniżej)
  2. rozliczenie roczne podatku od osób fizycznych,
  3. inwentaryzacja zapasów,
  4. zestawienie z księgi przychodów i rozchodów,
  5. zestawienie środków trwałych wraz z wysokością amortyzacji

Pliki do pobrania:

Informacja do monitoringu dla przedsiębiorcy – księga przychodów i rozchodów oraz ryczałt