Monitoring jest procesem, który pozwala na obserwację bieżącego rozwoju lub zmiany w zakresie przedsiębiorcy, firmy, warunków kredytowania i zabezpieczeń. Zgodnie z ustawą Prawo Bankowe w czasie obowiązywania umowy kredytu kredytobiorca jest obowiązany przedstawić – na żądanie banku – informacje i dokumenty niezbędne do oceny jego sytuacji finansowej i gospodarczej oraz umożliwić kontrolę wykorzystania i spłaty kredytu. Częstotliwość oceny poszczególnych składników portfela kredytowego zależy głównie od wielkości udzielonego kredytu.

Monitoring kwartalny
Wykaz dokumentów związanych z monitoringiem sytuacji ekonomiczno-finansowej klienta:

  1. Sprawozdanie z wykonania budżetu na koniec minionych kwartałów roku bieżącego lub zakończonego, sporządzane dla Ministerstwa Finansów i RIO: Rb-NDS, Rb-Z, Rb-27S, Rb-28S.
  2. Uchwała Rady (gminy/powiatu/województwa) o udzieleniu absolutorium Wójtowi, Burmistrzowi, Prezydentowi Miasta,  Zarządowi Powiatu, Zarządowi Województwa za rok poprzedni.

Jeżeli w/w dokumenty publikowane są na stronach internetowych JST lub RIO, wówczas nie ma konieczności ich dostarczania w wersji papierowej.

Monitoring roczny
Wykaz dokumentów związanych z monitoringiem sytuacji ekonomiczno-finansowej klienta:

  1. Uchwały budżetowe na rok bieżący.
  2. Sprawozdanie z wykonania budżetu na koniec minionych kwartałów roku bieżącego lub zakończonego, sporządzane dla Ministerstwa Finansów i RIO: Rb-NDS, Rb-Z, Rb-27S, Rb-28S.
  3. Uchwała Rady (gminy/powiatu/województwa) o udzieleniu absolutorium Wójtowi, Burmistrzowi, Prezydentowi Miasta,  Zarządowi Powiatu, Zarządowi Województwa za rok poprzedni.
  4. Uchwała RIO w sprawie opinii o sprawozdaniu Zarządu z wykonania budżetu za rok zakończony.
  5. Informacje o przyjętym zabezpieczeniu – ubezpieczenia, wyceny itp.