Monitoring kredytowy wynika z przepisów prawa i jest procesem bieżącej i systemowej weryfikacji zdolności kredytowej Klienta w okresie ważności umowy kredytu.

W tym celu, na podstawie art. 70.1 Ustawy Prawo Bankowe, Kredytobiorca jest zobowiązany przedłożyć na żądanie banku dokumenty i informacje niezbędne do dokonania oceny tej zdolności.

Częstotliwość monitorowania zależy od kwoty udzielonego kredytu. Monitoring roczny wykonuje się według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku natomiast monitoring kwartalny według stanu na dzień 31 marca, 30 czerwca, 30 września i 31 grudnia.

Monitoring kwartalny
Wykaz dokumentów związanych z monitoringiem sytuacji ekonomiczno-finansowej klienta:

  1. Informacja do monitoringu (plik do pobrania poniżej)
  2. Pozostałe dokumenty w celu weryfikacji bieżących wyników finansowych

Monitoring roczny
Wykaz dokumentów związanych z monitoringiem sytuacji ekonomiczno-finansowej klienta:

  1. Informacja do monitoringu (plik do pobrania poniżej),
  2. Nakaz płatniczy dotyczący podatku rolnego
  3. Kopia wniosku i decyzji o dopłaty bezpośrednie
  4. PIT-6 (działy specjalne produkcji rolnej)

Pliki do pobrania:

Informacja do monitoringu dla rolnika