Monitoring kredytowy

Monitoring kredytowy wynika z przepisów prawa i jest procesem bieżącej i systemowej weryfikacji zdolności kredytowej Klienta w okresie ważności umowy kredytu.

W tym celu, na podstawie art. 70.1 Ustawy Prawo Bankowe, Kredytobiorca jest zobowiązany przedłożyć na żądanie banku dokumenty i informacje niezbędne do dokonania oceny tej zdolności.

Częstotliwość monitorowania zależy od kwoty udzielonego kredytu. Monitoring roczny wykonuje się według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku natomiast monitoring kwartalny według stanu na dzień 31 marca, 30 czerwca, 30 września i 31 grudnia.

PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ

Monitoring kwartalny
Wykaz dokumentów związanych z monitoringiem sytuacji ekonomiczno-finansowej klienta:

  1. Informacja do monitoringu (plik do pobrania poniżej)
  2. Sprawozdanie F-01 lub bilans i rachunek zysków i strat

Monitoring roczny
Wykaz dokumentów związanych z monitoringiem sytuacji ekonomiczno-finansowej klienta:

  1. Informacja do monitoringu (plik do pobrania poniżej)
  2. CIT-8,
  3. sprawozdanie finansowe obejmujące bilans, rachunek zysków i strat,
  4. informacja dodatkowa, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, sprawozdanie ze zmian w kapitale,
  5. opinia biegłego rewidenta / raport z badania rocznego sprawozdania finansowego (o ile badanie zostało przeprowadzone),
  6. uchwała o podziale zysku lub pokryciu straty

Pliki do pobrania

Informacja do monitoringu dla przedsiębiorcy – pełna księgowość